Legal

Obchodní podmínky

1.  Obecná ujednání

Tyto obchodní podmínky společnosti Just Real, s.r.o. se sídlem Praha 4 – Nusle, Pujmanové 1583/52, PSČ 140 00, IČO: 278 63 930, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 122558 (dále jen „Společnost“), upravují vzájemná práva a povinnosti, která vznikají mezi fyzickými či právnickými osobami (dále jen „Uživatel“) a Společností při využívání těchto webových stránek. 

Společnost poskytuje zejména poradenství v oblasti obnovitelných zdrojů energií a srovnání nabídek a produktů třetích osob souvisejících s oblastí dodávky technologického řešení od společností realizujících daná řešení v tomto odvětví. Společnost na základě údajů poskytnutých Uživatelem zpracovává a na základě informací z veřejně dostupných zdrojů srovnává ceny energií od jednotlivých dodavatelů daných technologických řešení. Tyto údaje jsou informativního a orientačního charakteru. Společnost zároveň zprostředkovává uzavření smlouvy mezi Uživatelem a dodavatelem technologického řešení. Společnost poskytuje tyto služby bezplatně. 

Uživatel bere na vědomí, že za účelem zprostředkování uzavření smlouvy s dodavatelem technologického řešení, může být kontaktován společností, a to telefonicky či skrze e-mailovou adresu. 

Uživatel dále bere na vědomí, že po sdělení svých údajů Společnosti je oprávněna jej kontaktovat za účelem reklamních sdělení, a to prostřednictvím e-mailu, telefonicky, či na adresu, kterou Uživatel sdělil. 

Uživatel je oprávněn kdykoli vyslovit nesouhlas se zasílám reklamních sdělení. Toto je Uživatel oprávněn sdělit na e-mailové adrese: info@justreal.cz či na odkaze, který bude za tím účelem umístěn v reklamním sdělení. Na základě tohoto požadavku Společnost nebude Uživateli zasílat další reklamní sdělení.
Společnost je oprávněna tyto obchodní podmínky měnit či doplňovat.

2.  Zpracování osobních údajů

Společnost za účelem poskytování výše uvedených služeb zpracovává osobní údaje Uživatelů. Osobní údaje jsou zpracovávány především na základě souhlasu Uživatelů. Uživatel osobní údaje poskytuje vyplněním těchto údajů do elektronického formuláře, který se nachází na těchto webových stránkách. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Podrobné informace ohledně zpracování osobních údajů se nachází v sekci Zásady zpracování osobních údajů.  Za projevení souhlasu se zpracováním osobních údajů považujeme také zaslání nebo předání těchto dat prostřednictvím elektronických nebo hlasových komunikačních prostředků – e-mailem, prostřednictvím sociálních sítí, live chatů nebo telefonicky.

3.  Zprostředkování uzavření smlouvy

Tyto webové stránky porovnávají ceny řešení dodávek technologií od společností realizujících technologická řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energií dle údajů, které Uživatel poskytne Společnosti vyplněním elektronického formuláře. Na základě těchto údajů a souhlasu Uživatele je Společnost oprávněna předat údaje o Uživateli dodavatelům technologického řešení v oblasti realizace obnovitelných zdrojů, kteří jsou pak následně oprávněni Uživatele oslovit s nabídkou na uzavření smlouvy. Informace uvedené na těchto webových stránkách či využívání služeb na těchto webových stránkách nebrání tomu, aby byla smlouva mezi Uživatelem a dodavatele energií uzavřena za individuálně sjednaných podmínek.
Údaje uvedené na těchto webových stránkách nejsou nabídkou na uzavření smlouvy.

4.  Odpovědnost Společnosti

Ekonomické údaje a výpočty, které jsou na webových stránkách uvedeny, jsou informačního a orientačního charakteru. Ekonomické údaje vypočtené na těchto webových stránkách vychází z údajů, které Uživatel sám sdělí Společnosti pro účely orientačního výpočtu posouzení výhodnosti technologického řešení v oblasti obnovitelných zdrojů pro Uživatele.

Společnost negarantuje, že dodavatelé realizace technologických řešení v oblasti obnovitelných zdrojů uzavřou s Uživatelem smlouvu na dodávku technologií za cenu, která byla Uživateli vypočtena skrze služby nacházející se na těchto webových stránkách. 

Společnost neodpovídá za činnost Uživatelů v souvislosti s využíváním těchto webových stránek. Společnost nenese odpovědnost za případné zneužití těchto webových stránek Uživateli, dodavateli energií či jinými třetími osobami. Společnost neodpovídá za plnění povinností pocházejících ze smluvních závazků případně uzavřených mezi Uživateli a dodavateli technologií ani jedné ze smluvních stran. 

Společnost neodpovídá za žádné případné škody, které Uživateli či dodavateli technologického řešení vzniknou v souvislosti s využíváním služeb, které se nachází na těchto webových stránkách. Stejně tak Společnost neodpovídá za žádné případné škody, které by vznikly v důsledku jednání či opomenutí souvisejícím s těmito webovými stránkami ze strany Uživatele, dodatele technologií či třetí osoby. 

Uživatel skutečnosti uvedené v tomto bodě Obchodních podmínek bere na vědomí a výslovně s nimi souhlasí.

Společnost negarantuje, že dodavatelé energií uzavřou s Uživatelem smlouvu na dodávku energií za cenu, která byla Uživateli vypočtena skrze služby nacházející se na těchto webových stránkách. 

Společnost neodpovídá za činnost Uživatelů v souvislosti s využíváním těchto webových stránek. Společnost nenese odpovědnost za případné zneužití těchto webových stránek Uživateli, dodavateli energií či jinými třetími osobami. Společnost neodpovídá za plnění povinností pocházejících ze smluvních závazků případně uzavřených mezi Uživateli a dodavateli energií ani jedné ze smluvních stran. 

Společnost neodpovídá za žádné případné škody, které Uživateli či dodavateli energií vzniknou v souvislosti s využíváním služeb, které se nachází na těchto webových stránkách. Stejně tak Společnost neodpovídá za žádné případné škody, které by vznikly v důsledku jednání či opomenutí souvisejícím s těmito webovými stránkami ze strany Uživatele, dodatele energií či třetí osoby. 

Uživatel skutečnosti uvedené v tomto bodě Obchodních podmínek bere na vědomí a výslovně s nimi souhlasí

5.  Závěrečná ustanovení

Uživatel či jiná třetí osoba, která je v postavení spotřebitele, má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontakt a další podrobnosti se nachází na webových stránkách www.coi.cz.
V případě jakýchkoli dotazů, připomínek či podnětů je možné Společnost kontaktovat na e-mailové adrese: info@justreal.cz.
Společnost bude tyto obchodní podmínky pravidelně aktualizovat. Společnost je oprávněna tyto obchodní podmínky kdykoli doplňovat.
Tyto Obchodní podmínky jsou platné ode dne 01. 09. 2019

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Just Real, s.r.o. se sídlem Praha 4 – Nusle, Pujmanové 1583/52, PSČ 140 00, IČO: 278 63 930, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 122558 (dále jen „Společnost“) zpracovává veškeré Vaše osobní údaje výhradně v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími platnými a účinnými právními předpisy, které upravují nakládání s osobními údaji. Společnost je správcem ve smyslu čl. 4 odst. 7 uvedeného nařízení.

1. Co se rozumí osobními údaji a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Osobními údaji jsou veškeré informace, které slouží k identifikaci fyzické osoby. V souvislosti s provozem tohoto webu zpracováváme Vaše následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, IP adresu, cookies, adresu nemovitosti. Tyto údaje jsou nezbytné k tomu, abychom je mohli předat našim obchodním partnerům, kteří Vás pak mohou kontaktovat za účelem poskytnutí poradenství souvisejícím v oblasti úspor energie, realizace technických řešení a nabídky jejich služeb. 

Dále Vaše údaje slouží také k tomu, aby bylo v případě Vašeho zájmu možné na těchto webových stránkách spočítat výši úvěru, v případě kdy byste tento způsob financování zamýšleli pro případ zakoupení fotovoltaiky. 

Zároveň tyto údaje slouží k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat v případě obchodního sdělení.

2. Důvod zpracování osobních údajů

Vaše výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Společnosti a Vašeho souhlasu. 

Váš souhlas dáváte označením příslušného políčka před tím, než nám své osobní údaje zašlete k dalšímu zpracování. Označením příslušného políčka dáváte svůj souhlas, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali v souladu s účely, který je vyjádřeny v bodě 3 těchto Zásad pro zpracování osobních údajů. Zároveň zaškrtnutím daném políčka souhlasíte s tím, že jste se seznámili i s ostatními skutečnostmi souvisejícími se zpracováním osobních údajů, které jsou uvedeny v těchto Zásadách zpracování osobních údajů. 

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jste oprávněni kdykoli odvolat. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

3. Účely zpracování osobních údajů a doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely: 

 • Zprostředkování jednání o uzavření smlouvy (např. smlouvy o odběru energií s dodavateli) – 3 roky  
 • Plnění právních povinností (např. předání osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy) – po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
 • Nabídek služeb či produktů (k zaslání reklamních sdělení, nabídek služeb či produktů prostřednictvím telefonu, e-mailové adresy, zasláním na adresu bydliště) – 3 roky
 • Ochrana oprávněných zájmů správce (např. ochrana před zneužitím webového portálu) – 3 roky

4. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze našim oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů, kteří jsou smluvně sjednáni Společností. Osobní údaje jsou předávány vždy pouze v míře nezbytné k tomu, aby byl naplněn účel zpracování osobních údajů.

Seznam příjemců osobních údajů:

 • oprávnění zaměstnanci Společnosti
 • instituce zajišťující finanční poradenství a úvěry
 • spolupracující poskytovatelé produktů a služeb (např. dodavatel fotovoltaického systému S-Power) 
 • společnosti poskytující Společnosti IT služby a dodávku IT systémů včetně servisních služeb

V zákonem stanovených případech jsme povinni některé osobní údaje předat např. orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci. Jedná se o případy, kdy je povinnost předání osobních údajů stanovena platnými a účinnými právními předpisy. Společnost nebude předávat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. Využití cookies

Používáním našich webových stránek souhlasíte s využitím cookies.

6. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte níže uvedená práva, která jste oprávněni kdykoli uplatnit zasláním písemné zprávy na adresu Společnosti či na e-mailovou adresu info@justreal.cz

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li zjistit, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo vznést žádost o sdělení této informace. Jestliže jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte právo získat přístup k Vašim zpracovávaným osobním údajům.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: domníváte-li se, že zpracováváme Vaše nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo žádat jejich opravu. Na základě Vaší žádosti opravu provedeme bez zbytečného odkladu dle našich technických možností.
 • Právo na výmaz: na základě Vaší žádosti provedeme bez zbytečného odkladu výmaz Vašich osobních údajů, jestliže
  (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  (ii) zpracování je protiprávní,
  (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
  (iv) to Společnosti ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: na Vaši žádost omezíme jakékoli zpracování osobních údajů, jestliže
  (i.) se domníváte, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti,
  (ii.) bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a na místo výmazu požádáte o omezení použití osobních údajů,
  (iii.) Vaše osobní údaje již nebudou potřebné pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete potřebovat pro uplatnění Vašich práv,
  (iv.) vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody pro zpracování osobních údajů převyšují Vaše oprávněné důvody.
 • Právo být zapomenut (právo na výmaz osobních údajů): na Vaši žádost vymažeme osobní údaje, jestliže:
  (i.) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  (ii.) odvoláte-li svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a není-li dán jiný důvod pro jejich zpracování,
  (iii.) zpracování osobních údajů je prováděno protiprávně,
  (iv.) vznesete-li námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo
  (v.) zákonná povinnost nám ukládá osobní údaje vymazat.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů: na Vaši žádost předáme třetímu subjektu Vaše osobní údaje ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. *.xls, *.csv, nebo v obdobném formátu).
 • Právo vznést námitku: v případě, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, jste oprávněni proti takovému zpracování vznést námitky. Na základě Vaší námitky posoudíme oprávněnost zpracování Vašich osobních údajů. Pokud nedojdeme k závěru, že jsou zde závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi právy a zájmy, Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.
 • Právo vznést námitku proti přímému marketingu (včetně profilování): jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo proti takovému zpracování osobních údajů taktéž vznést námitky.
 • Právo být informován: máte právo být informováni v případě, že nastalo porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, je-li pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.
 • Právo ve vztahu k automatizovanému individuálnímu rozhodování (vč. profilování): máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (vč. profilování), které pro Vás má právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. O automatické individuální rozhodování se jedná v případě, kdy o Vašich právech a povinnostech rozhoduje výlučně algoritmus.

7. Zabezpečení osobních údajů

K zabezpečení při zpracování osobních údajů byla přijata potřebná technická opatření. Ke zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby na straně Společnosti. Všechny osoby, jež mají přístup k Vašim osobním údajům, byly náležitě poučeny a proškoleny, jakým způsobem mají při nakládání s osobními údaji postupovat.

8. Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů provádí dozor při dodržování povinností při zpracování osobních údajů. Pokud se domníváte, že při zpracování osobních údajů nepostupujeme v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů a příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese. Samozřejmě jste oprávněni taktéž kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n, telefonní číslo: + 420 234 665 111. 

Společnost bude Zásady zpracování osobních údajů pravidelně aktualizovat. Společnost je oprávněna tyto obchodní podmínky kdykoli doplňovat. 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 01. 09. 2019.